Publishment on “Nature Communications”

The following paper by Dr. M. Naya, Executive Directror of RODreP, was published on “Nature Communications”.

“Gold-nanofève surface-enhanced Raman spectroscopy visualizes hypotaurine as a robust anti-oxidant consumed in cancer survival,” Nature Communications, (2018)9:1561.

Megumi Shiota, Masayuki Naya, Takehiro Yamamoto, Takako Hishiki, Takeharu Tani,
Hiroyuki Takahashi, Akiko Kubo, Daisuke Koike, Mai Itoh, Mitsuyo Ohmura, Yasuaki Kabe, Yuki Sugiura, Nobuyoshi Hiraoka, Takayuki Morikawa, Keiyo Takubo, Kentaro Suina, Hideaki Nagashima, Oltea Sampetrean, Osamu Nagano, Hideyuki Saya, Shogo Yamazoe, Hiroyuki Watanabe & Makoto Suematsu